ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (УКР) 

(Додаток до Угоди користувача)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту produkty.in.ua (далі Сайт) і додатки Cat & Foods (далі Додаток) щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які  Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації.

1.2. Використання Користувачем послуг Сайту і Додатку означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.4. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач не має права використовувати послуги.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користувач дає згоду, що Адміністрація може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з Аккаунтом Користувача з метою надання відповідних послуг.

2.2. Адміністрація з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що став Користувачем. Адміністрація зобов'язується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання послуг Користувачеві.

2.3. Адміністрація збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, стать, адресу електронної пошти, вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформацію про з'єднання і системну інформацію.

2.4. Інформація, надана користувачем при реєстрації -  Нік, Ім'я, Вік, Місце проживання є публічною і доступною для і інших користувачів. Користувач дає згоду на те, що інші користувачі мають змогу направляти йому внутрішні повідомлення. В разі небажання Користувача обмінюватися повідомленнями з іншим користувачем він має змогу їх заблокувати. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

3.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів, в тому числі з можливістю вибіркового надання інформації.

3.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту і Додатку.

3.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням ресурсів.

4. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ.

4.1. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.2. Доступ до приватної інформації мають тільки ті співробітники, яким вона необхідна для управління і розробки. Ці співробітники дотримуються своїх зобов'язань конфіденційності.

5. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

5.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

5.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і в Додатку, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Дана Політика конфіденційності вступає в силу для Користувача з моменту реєстрації і передачі своїх Персональних даних і діє до моменту видалення або відключення його облікового запису.

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (РУС)

(Приложение к ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта www.produkty.in.ua (далее Сайт) и приложения к нему (далее Приложение) по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации.

1.2. Использование Пользователем услуг Сайта и Приложения означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

1.4. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь не вправе использовать услуги.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Администрация с уважением и ответственностью относится к конфиденциальной информации любого лица, ставшего посетителем этого сайта. Пользователь дает согласие, что Администрация может собирать, использовать, передавать, обрабатывать и поддерживать информацию, связанную с Аккаунтом Пользователя с целью предоставления соответственных услуг.

2.2. Администрация обязуется осуществлять сбор только той персональной информации, которую Пользователь предоставляет добровольно в случае, когда информация нужна для предоставления услуг Пользователю.

2.3. Администрация собирает как основные персональные данные, такие как имя, пол, адрес электронный почты, вторичные (технические) данные - файлы cookies, информацию о соединениях и системную информацию.

2.4. Информация, предоставленная Пользователем при регистрации - Ник, Имя, Возраст, Место проживания является публичной и доступной для других пользователей. Пользователь дает согласие на то, что другие пользователи могут направлять ему внутренние сообщения. В случае нежелания Пользователя  обмениваться сообщениями с другим Пользователем он имеет возможность их заблокировать. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:

3.1.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам, в том числе с возможностью выборочного предоставления информации.

3.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта и Приложения.

3.1.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием ресурсов.

4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.

4.1. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

4.2. Доступ к частной информации имеют только те сотрудники, которым она необходима для управления и разработки. Эти сотрудники несут обязательства конфиденциальности.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

5.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и в Приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Данная Политика конфиденциальности вступает в силу для Пользователя с момента регистрации и передачи своих Персональных данных и действует до его до момента удаления или отключения учетной записи Пользователя.