ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (УКР) 

(Додаток до Угоди користувача)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту produkty.in.ua (далі Сайт) і додатки Cat & Foods (далі Додаток) щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які  Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації.

1.2. Використання Користувачем послуг Сайту і Додатку означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.4. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач не має права використовувати послуги.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користувач дає згоду, що Адміністрація може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з Аккаунтом Користувача з метою надання відповідних послуг.

2.2. Адміністрація з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що став Користувачем. Адміністрація зобов'язується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання послуг Користувачеві.

2.3. Адміністрація збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, стать, місто проживання, адресу електронної пошти, аватар, вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформацію про з'єднання та системну інформацію.

2.4. Інформація, надана користувачем при реєстрації -  Нік, Ім'я, Вік, Місто проживання, аватар є публічною і доступною для і інших користувачів. Користувач дає згоду на те, що інші користувачі мають змогу направляти йому внутрішні повідомлення. В разі небажання Користувача обмінюватися повідомленнями з іншим користувачем він має змогу їх заблокувати. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

3.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів, у тому числі з можливістю вибіркового надання інформації в залежності від місця проживання, статі та віку.

3.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, розсилка повідомленнь, що стосуються роботи Сайту, Додатку та інших пов'язаних ресурсів (в тому числі соціальних мереж та телеграм-каналів).

3.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням ресурсів.

4. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ.

4.1. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.2. Доступ до приватної інформації мають тільки ті співробітники, яким вона необхідна для управління і розробки. Ці співробітники дотримуються своїх зобов'язань конфіденційності.

5. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

5.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

5.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і в Додатку, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Дана Політика конфіденційності вступає в силу для Користувача з моменту реєстрації і передачі своїх Персональних даних і діє до моменту видалення або відключення його облікового запису.

6.2. Якщо користувач реєструвався через соціальну мережу Facebook, він може запросити видалення своїх персональних даних, переданих Facebook програмі, перейшовши за посиланням  https://produkty.in.ua/profile/unbind-facebook-account

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (РУС)

(Приложение к ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта www.produkty.in.ua (далее Сайт) и приложения к нему (далее Приложение) по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации.

1.2. Использование Пользователем услуг Сайта и Приложения означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

1.4. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь не вправе использовать услуги.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Администрация с уважением и ответственностью относится к конфиденциальной информации любого лица, ставшего посетителем этого сайта. Пользователь дает согласие, что Администрация может собирать, использовать, передавать, обрабатывать и поддерживать информацию, связанную с Аккаунтом Пользователя с целью предоставления соответственных услуг.

2.2. Администрация обязуется осуществлять сбор только той персональной информации, которую Пользователь предоставляет добровольно в случае, когда информация нужна для предоставления услуг Пользователю.

2.3. Администрация собирает как основные персональные данные, такие как имя, пол, город проживания, адрес электронный почты, аватар, вторичные (технические) данные - файлы cookies, информацию о соединениях и системную информацию.

2.4. Информация, предоставленная Пользователем при регистрации - Ник, Имя, Возраст, Город проживания, аватар является публичной и доступной для других пользователей. Пользователь дает согласие на то, что другие пользователи могут направлять ему внутренние сообщения. В случае нежелания Пользователя  обмениваться сообщениями с другим Пользователем он имеет возможность их заблокировать. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:

3.1.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам, в том числе с возможностью выборочного предоставления информации в зависимости от места проживания, пола и возраста.

3.1.2. Установка с Пользователем обратной связи, рассылка сообщений, касающихся работы Сайта, Приложения и других связанных ресурсов (в том числе социальных сетей и телеграмм-каналов).

3.1.3. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием ресурсов.

4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.

4.1. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

4.2. Доступ к частной информации имеют только те сотрудники, которым она необходима для управления и разработки. Эти сотрудники несут обязательства конфиденциальности.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

5.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и в Приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Данная Политика конфиденциальности вступает в силу для Пользователя с момента регистрации и передачи своих Персональных данных и действует до его до момента удаления или отключения учетной записи Пользователя.

6.2. Если пользователь регистрировался через социальную сеть Фейсбук, он может запросить удаление своих персональных данных, переданных Фейсбуком приложению, перейдя по ссылке https://produkty.in.ua/profile/unbind-facebook-account